main image (jung)

 
AJAJ title image
Association of Jungian Analysts, JapanOfficers
Hiroshi Yokoyama, President
Toshio Kawai,
Vice-President,
Chair of Training Committee
Sonoko Toyoda, Chair of Examination Committee
Madoka Kawato, Chair of Selection Committee
Motoko Yamaguchi, Treasurer
Yasuhiro Tanaka, Honorary Secretary

Voting Members
Adachi, Masamichi Akita, Iwao Fukatsu, Naofumi
Funai, Tetsuo Higuchi, Yukiko Hiroki, Mee
Hirose, Kiyomi Hirose, Takashi Hitomi, Yoshie
Ikegami, Tsukasa Inomata, Tsuyoshi Irino, Mika
Ishioka, Hiroko Kadono, Yoshihiro Kawai, Toshio
Kawato, Madoka Kitaguchi, Yuichi Machizawa, Masako
Maeda, Tadashi Masukura, Michiko Matsumoto, Norio
Miyano, Motoko Ohba, Noboru Oimatsu, Katsuhiro
Okuda, Chikako Saito, Makoto Sakata, Hiroko
Sato, Hiromi Sato-Tanaka, Rika Sayama, Kinko
Suzuki, Yasuhiro Taguma, Yukiko Takao, Hiroyuki
Takeno, Shunya Tanaka, Yasuhiro Toyoda, Sonoko
Yamaguchi, Motoko Yamashita, Masaya Yokoyama, Hiroshi
Yoshikawa, Mari    

Associate Members
Miyake, Keiko Taki-Reece, Sachiko Sato, Yuriko